KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: RODO, Neon Shake sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje Państwu poniższe informacje, które dotyczą gromadzenia danych w związku z zainicjowaniem kontaktu, w celu nawiązania współpracy gospodarczej lub skorzystania z usług lub produktów oferowanych przez Administratora.

Na podstawie art. 13 ust. 1 RODO informujemy, że:

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Neon Shake sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Gabrieli Zapolskiej 1/301, 50-032 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000473194).

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych osoba, której dane dotyczą, może się skontaktować z Administratorem poprzez złożenie pisma w sekretariacie Administratora lub wysłanie go listem poleconym na adres siedziby Administratora:

Neon Shake sp. z o.o.
Gabrieli Zapolskiej 1/301
50-032 Wrocław
z dopiskiem RODO,
jak również drogą e-mailową na adres: kontakt@neonshake.pl.

2. CEL i PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe udostępnione Administratorowi będą przetwarzane w następujących celach:

 • W celu realizowanym w ramach tzw. uzasadnionego interesu Administratora w związku z udzieleniem odpowiedzi lub informacji na zainicjowany przez Państwa kontakt telefoniczny, listowny, e-mailowy lub za pośrednictwem kanałów komunikacyjnych.
 • W social mediach (chaty, komunikatory, itp.).

Podstawą przetwarzania danych jest w tym przypadku Państwa zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit a RODO), a po zakończeniu kontaktu jest nią prawnie usprawiedliwiony cel Administratora – archiwizacja korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 • W celu realizowanym w ramach tzw. uzasadnionego interesu Administratora w związku z zainicjowaniem przez Administratora kontaktu z Państwem, jako przedsiębiorcą lub jako przedstawicielem przedsiębiorcy (np. pracownikiem), w celu nawiązania współpracy gospodarczej. Wówczas najczęściej Państwa dane:
  1. pozyskaliśmy z ogólnodostępnych rejestrów przedsiębiorców (np. KRS, CEIDG, Baza REGON, ect.), ogólnodostępnych źródeł (reklam, broszur informacyjnych, itp.), w tym z sieci Internet (strona Państwa przedsiębiorstwa, Linkedln, social media, itp.)
  2. otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa pracodawcy lub od współpracownika, którzy nas zapewnili, że możemy się z Państwem kontaktować,
  3. otrzymaliśmy je od Państwa, np. na wizytówce, przez e-mail, podczas korespondencji prowadzonej w formie pisemnej, za pośrednictwem kanałów komunikacyjnych w social mediach (chaty, komunikatory, itp.) lub podczas rozmowy telefonicznej.

Podstawą przetwarzania danych jest w tym przypadku prawnie uzasadniony interes Administratora, przez który należy rozumieć realizację celu gospodarczego związanego z prezentacją i sprzedażą własnych usług lub produktów poprzez zainicjowanie z Państwem kontaktu (art. 6 ust. 1 lit f RODO), Państwa zgoda na zainicjowanie przez Administratora kontaktu, np. poprzez przekazanie wizytówki, zamieszczenia ogólnodostępnego ogłoszenia, podania danych do przesłania korespondencji (art. 6 ust. 1 lit a RODO), a po zakończeniu kontaktu jest nią prawnie usprawiedliwiony cel Administratora – archiwizacja korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 • W celu wykonania i na podstawie zawartej przez Państwa z nami umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • W celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie danych, które Państwo nam udostępniają, w związku z kontaktem lub zawarciem umowy albo które Administrator uzyskał z ogólnodostępnych źródeł:

 • podstawowe dane identyfikacyjne, takie jak:
  • imię (imiona) i nazwisko,
  • pseudonim (np. którym posługujecie się Państwo w social mediach),
  • adres do korespondencji lub inne dane kontaktowe, w tym numer telefonu, czy adres e-mail,
  • firma, pod jaką prowadzicie Państwo działalność gospodarczą lub pod jaką prowadzi działalność Państwa pracodawca (zleceniodawca, itp.),
  • pełniona funkcja lub zajmowane stanowisko zawodowe.
 • dane dotyczące posiadanych kwalifikacji zawodowych,
 • wizerunek, jeżeli jest udostępniony przez Państwa publicznie (np. w social mediach) lub w korespondencji e-mail (np. w stopce);
 • dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne,
 • finansowe dane identyfikujące,
 • umowy oraz ugody.

4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH i ICH PRZEKAZYWANIE

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie:

 • odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 • podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora w związku ze świadczeniem na rzecz Administratora usługi niezbędnych do prowadzenia przez niego działalności, m.in. dostawcom usług IT (hostingodawcy własnej strony internetowej Administratora i jego serwerów pocztowych, firmie dostarczającej program do e-mail marketingu, podmiotom dostarczających narzędzia usprawniające kontakt z subskrybentami itp.), operatorom pocztowym, kurierom, podmiotom świadczącym obsługę księgową i prawną, właścicielom serwisów społecznościowych (jeżeli kontaktują się Państwo tą drogą), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z tym Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta Administrator. w przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie przepisy o ochronie danych osobowych (np. wpisanymi na tzw. listę Privacy Shield) oraz umożliwia się uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA i SPOSÓB PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora – w zależności od celu i podstawy przetwarzania – do momentu:

 • ustania celu biznesowego lub wniesienia przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania ich danych osobowych w celu kontaktu,
 • wygaśnięcia roszczeń związanych z zainicjowanym kontaktem i korespondencją,
 • wygaśnięcia roszczeń związanych z zawartą z Państwem umową.

Państwa dane będą także przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ponieważ Administrator przy przetwarzaniu danych będzie wykorzystywał programy komputerowe.

Niemniej, w ramach powyższego przetwarzania danych, Administrator nie będzie stosował metod polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.

6. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBOM, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych udostępnionych przez Państwa osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • do usunięcia podanych dobrowolnie danych,
 • do żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • do przenoszenia danych, w tym prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (format „CSV”), podanych Administratorowi danych osobowych oraz zlecenia Administratorowi, przesłania tych danych bezpośrednio innemu wskazanemu przez Państwa podmiotowi,
 • do cofnięcia w każdym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych dobrowolnie. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. INFORMACJA o WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych – w zależności od celu i podstawy przetwarzania – jest:

 • dobrowolne,
 • warunkiem zawarcia umowy,
 • wymogiem ustawowym.
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
Czytaj więcej
AKCEPTUJĘ POLITYKĘ COOKIES NIE AKCEPTUJĘ